ஈழத் தமிழர் வாழ்வுரிமைக்கான ஆர்ப்பாட்ட முழக்கங்கள்

1. பறிக்காதே, பறிக்காதே!
சிங்கள அரசே, சிங்கள அரசே!
பறிக்காதே, பறிக்காதே!
வாழ்வுரிமையைப் பறிக்காதே - தமிழர்
வாழ்வுரிமையைப் பறிக்காதே!

2. விரட்டாதே விரட்டாதே
சிங்கள அரசே சிங்கள அரசே!
விரட்டாதே, விரட்டாதே!
சொந்த மண்ணிலிருந்து தமிழர்களை
விரட்டாதே, விரட்டாதே!

3. அகதிகளா, அகதிகளா?
தமிழர்கள் அகதிகளா?
சொந்த மண்ணிலேயே
அகதிகளா, அகதிகளா?
ஈழத் தமிழர்கள் அகதிகளா?

4. சிங்கள அரசே, சிங்கள அரசே
திறந்து விடு, திறந்து விடு!
யாழ்ப்பாணத்தின் பாதையைத்
திறந்து விடு, திறந்து விடு!
சாகடிக்காதே, சாகடிக்காதே
தமிழர்களை சாகடிக்காதே, சாகடிக்காதே!
பட்டினிப் போட்டு, பட்டினிப் போட்டு
சாகடிக்காதே, சாகடிக்காதே!

5. சிங்கள அரசே சிங்கள அரசே
விரட்டாதே விரட்டாதே
தமிழர்களை விரட்டாதே!
காடுகளுக்கு விரட்டாதே!
காட்டுவிலங்காண்டியாய்
நடக்காதே, நடக்காதே!

6. பறிக்காதே பறிக்காதே
தமிழர் உடைமைகளைப் பறிக்காதே!
குடியேற்றாதே குடியேற்றாதே
சிங்களவர்களைக் குடியேற்றாதே குடியேற்றாதே
தமிழர் வாழும் பூமியில்
குடியேற்றாதே, குடியேற்றாதே
சிங்களவர்களைக் குடியேற்றாதே!

7. கொல்லாதே, கொல்லாதே
ஈழத் தமிழர்களைக் கொல்லாதே!
சிங்கள அரசே, சிங்கள அரசே
கொல்லாதே, கொல்லாதே
ஈழத் தமிழர்களைக் கொல்லாதே!

8. தடுத்திடு, தடுத்திடு
மத்திய அரசே தடுத்திடு!
ஈழத் தமிழர் படுகொலையைத்
தடுத்திடு! தடுத்திடு!!
இந்திய அரசே இந்திய அரசே
தலையிடு, தலையிடு!
உடனடியாகத் தலையிடு!

9. குண்டு வீச்சா, குண்டு வீச்சா?
அகதி முகாம்களிலும் குண்டு வீச்சா?
சின்னஞ் சிறார்கள் மீதும் குண்டு வீச்சா?
குரல் கொடு, குரல் கொடு
மத்திய அரசே, குரல் கொடு!
மனிதாபிமானத்தோடு குரல் கொடு!

10. இந்திய - இலங்கை ஒப்பந்தம்
என்னாச்சு, என்னாச்சு?
இணைப்பு ஒப்பந்தம் ரத்தாச்சு!
இந்திய அரசே இந்திய அரசே
என்ன செய்கிறாய், என்ன செய்கிறாய்?

11. தன்னாட்சி உரிமை என்னாச்சு?
தன்னாட்சி உரிமை என்னாச்சு?
ஈழத் தமிழரின் தன்னாட்சி உரிமை
என்னாச்சு, என்னாச்சு?
இந்திய அரசே, இந்திய அரசே
குரல் கொடு! குரல் கொடு!!

12. தமிழக அரசே, தமிழக அரசே
வற்புறுத்து வற்புறுத்து!
இந்திய அரசை வற்புறுத்து!
ஈழத் தமிழர் வாழ்வுரிமை காக்க
வற்புறுத்து, வற்புறுத்து
இந்திய அரசை வற்புறுத்து!

13. தமிழா தமிழா ஒன்றுபடு
தமிழர் பகையை வென்றுவிடு!

14. குரல் கொடுப்போம் குரல் கொடுப்போம்
ஈழத் தமிழருக்காகக்
குரல் கொடுப்போம்; குரல் கொடுப்போம்!

15. தமிழா தமிழா இனவுணர்வு கொள்!
தமிழா தமிழா தமிழனாக இரு!

16. போராடுவோம், போராடுவோம்!
வெற்றி கிட்டும்வரை போராடுவோம்!

17. ஒன்றுபடுவோம், ஒன்றுபடுவோம்
தமிழினம் காக்க ஒன்றுபடுவோம், ஒன்றுபடுவோம்!

18. போராடுவோம், போராடுவோம்
மனித உரிமைக்காக மனித உரிமைக்காகப்
போராடுவோம், போராடுவோம்
போராடுவோம், போராடுவோம்!
மனித நேயத்துக்காக, மனித நேயத்துக்காகப்
போராடுவோம், போராடுவோம்!
போராடுவோம், போராடுவோம்
இனவுரிமைக்காக, இனவுரிமைக்காகப்
போராடுவோம், போராடுவோம்!
வெற்றி கிட்டும்வரை, வெற்றி கிட்டும்வரை
போராடுவோம், போராடுவோம்!

Please Click here to login / register to post your comments.