Thirukural - Chapter 107

1061 - கரவா துவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி உறும்.

இருப்பதை ஒளிக்காமல் வழங்கிடும் இரக்கச்சிந்தையுடைவரிடம்கூட, இரவாமல் இருப்பது கோடி மடங்கு உயர்வுடையதாகும்.

Ten million-fold 'tis greater gain, asking no alms to live,
Even from those, like eyes in worth, who nought concealing gladly give.


Explanation: Not to beg (at all) even from those excellent persons who cheerfully give without refusing, will do immense good.


1062 - இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்.

பிச்சையெடுத்துதான் சிலர் உயிர்வாழ வேண்டும் என்ற நிலையிருந்தால் இந்த உலகத்தைப் படைத்தவனாகச் சொல்லப்படுபவனும் கெட்டொழிந்து திரியட்டும்.

If he that shaped the world desires that men should begging go,
Through life's long course, let him a wanderer be and perish so.


Explanation: If the Creator of the world has decreed even begging as a means of livelihood, may he too go abegging and perish.


1063 - இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்ட தில்.

வறுமைக்கொடுமையைப் பிறரிடம் இரந்து போக்கிக் கொள்ளலாம் என்று கருதும் கொடுமையைப் போல் வேறொரு கொடுமை இல்லை.

Nothing is harder than the hardness that will say,
'The plague of penury by asking alms we'll drive away.'


Explanation: There is no greater folly than the boldness with which one seeks to remedy the evils of poverty by begging (rather than by working).


1064 - இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு.

வாழ்வதற்கு ஒரு வழியும் கிடைக்காத நிலையிலும் பிறரிடம் கையேந்திட நினைக்காத பண்புக்கு, இந்த வையகமே ஈ.டாகாது.

Who ne'er consent to beg in utmost need, their worth
Has excellence of greatness that transcends the earth.


Explanation: Even the whole world cannot sufficiently praise the dignity that would not beg even in the midst of destitution.


1065 - தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும் தாள்தந்த
துண்ணலின் ஊங்கினிய தில்.

கூழ்தான் குடிக்கவேண்டிய நிலை என்றாலும், அதையும் தானே உழைத்துச் சம்பாதித்துக் குடித்தால் அதைவிட இனிமையானது வேறொன்றும் இல்லை.

Nothing is sweeter than to taste the toil-won cheer,
Though mess of pottage as tasteless as the water clear.


Explanation: Even thin gruel is ambrosia to him who has obtained it by labour.


1066 - ஆவிற்கு நீரென் றிரப்பினும் நாவிற்
கிரவின் இளிவந்த தில்.

தாகம் கொண்டு தவிக்கும் பசுவுக்காகத் தண்ணீர் வேண்டுமென இரந்து கேட்டாலும்கூட, அப்படிக் கேட்கும் நாவுக்கு, அதைவிட இழிவானது வேறொன்றுமில்லை.

E'en if a draught of water for a cow you ask,
Nought's so distasteful to the tongue as beggar's task.


Explanation: There is nothing more disgraceful to one's tongue than to use it in begging water even for a cow.


1067 - இரப்பான் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பிற்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று.

கையில் உள்ளதை மறைத்து இல்லை என்போரிடம் கையேந்த வேண்டாமென்று கையேந்துபவர்களையெல்லாம் கையேந்திக்கேட்டு கொள்கிறேன்.

One thing I beg of beggars all, 'If beg ye may,
Of those who hide their wealth, beg not, I pray.'


Explanation: I beseech all beggars and say, "If you need to beg, never beg of those who give unwillingly."


1068 - இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.

இருப்பதை மறைத்து இல்லையென்று கூறும் கல் நெஞ்சின் மீது, இரத்தல் எனப்படும் பாதுகாப்பற்ற தோணி மோதினால் பிளந்து நொறுங்கிவிடும்.

The fragile bark of beggary
Wrecked on denial's rock will lie.


Explanation: The unsafe raft of begging will split when it strikes on the rock of refusal.


1069 - இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்.

இரந்து வாழ்வோர் நிலையை நினைக்கும் போது உள்ளம் உருகுகிறது, இருப்பதைக் கொடுக்க மனமின்றி மறைத்து வாழ்பவரை நினைத்தால் உருகிடவும் வழியின்றி உள்ளமே ஒழிந்து விடுகிறது.

The heart will melt away at thought of beggary,
With thought of stern repulse 'twill perish utterly.


Explanation: To think of (the evil of) begging is enough to melt one's heart; but to think of refusal is enough to break it.


1070 - கரப்பவர்க் கியாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போஒம் உயிர்.

இருப்பதை ஒளித்துக்கொண்டு `இல்லை' என்பவர்களின் சொல்லைக் கேட்டவுடன், இரப்போரின் உயிரே போய் விடுகிறதே; அப்படிச் சொல்பவர்களின் உயிர் மட்டும் எங்கே ஒளிந்துகொண்டு இருக்குமோ?

E'en as he asks, the shamefaced asker dies;
Where shall his spirit hide who help denies?


Explanation: Saying "No" to a beggar takes away his life. (but as that very word will kill the refuser) where then would the latter's life hide itself ?


Previous Chapter       Next Chapter  [Thirukural in English] [Thirukural in Tamil] [Thirukural in Details]


Courtesy: We have used Thirukural Tamil interpretations by Dr. M. Karunanithi. The Englist translation was used from the book: TIRUKKURAL with translations in English by Rev Dr G U Pope, Rev W H Drew, Rev John Lazarus and Mr F W Ellis Published by The South India Saiva Siddhantha Works Publishing Society, Tinnevelly, Limited. India (1982).