Thirukural - Chapter 123

1221 - மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும்
வேலைநீ வாழி பொழுது.

நீ மாலைப் பொழுதாக இல்லாமல் காதலரைப் பிரிந்திருக்கும் மகளிர் உயிரைக் குடிக்கும் வேலாக இருப்பதற்காக உனக்கோர் வாழ்த்து!

Thou art not evening, but a spear that doth devour
The souls of brides; farewell, thou evening hour!


Explanation: Live, O you evening are you (the former) evening? No, you are the season that slays (married) women.


1222 - புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எங்கேள்போல்
வன்கண்ண தோநின் துணை.

மயங்கும் மாலைப் பொழுதே! நீயும் எம்மைப் போல் துன்பப்படுகின்றாயே! எம் காதலர் போல் உன் துணையும் இரக்கம் அற்றதோ?

Thine eye is sad; Hail, doubtful hour of eventide!
Of cruel eye, as is my spouse, is too thy bride?


Explanation: A long life to you, O dark evening! You are sightless. Is your help-mate (also) as hard-hearted as mine.


1223 - பனியரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை துனியரும்பித்
துன்பம் வளர வரும்.

பக்கத்தில் என் காதலர் இருந்த போது பயந்து, பசலை நிறத்துடன் வந்த மாலைப் பொழுது, இப்போது என் உயிரை வெறுக்குமளவுக்குத் துன்பத்தை மிகுதியாகக் கொண்டு வருகிறது.

With buds of chilly dew wan evening's shade enclose;
My anguish buds space and all my sorrow grows.


Explanation: The evening that (once) came in with trembling and dimness (now) brings me an aversion for life and increasing sorrow.


1224 - காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்
தேதிலர் போல வரும்.

காதலர் பிரிந்திருக்கும்போது வருகிற மாலைப் பொழுது கொலைக் களத்தில் பகைவர் ஓங்கி வீசுகிற வாளைப்போல் வருகிறது.

When absent is my love, the evening hour descends,
As when an alien host to field of battle wends.


Explanation: In the absence of my lover, evening comes in like slayers on the field of slaughter.


1225 - காலைக்குச் செய்தநன் றென்கொல் எவன்கொல்யான்
மாலைக்குச் செய்த பகை.

மாலைப் பொழுதாகிவிட்டால் காதல் துன்பம் அதிகமாக வருத்துகிறது. அதனால் பிரிந்திருக்கும் காதலர் உள்ளம் ``காலை நேரத்துக்கு நான் செய்த நன்மை என்ன? மாலை நேரத்துக்குச் செய்த தீமைதான் என்ன?'' என்று புலம்புகிறது.

O morn, how have I won thy grace? thou bring'st relief
O eve, why art thou foe! thou dost renew my grief.


Explanation: What good have I done to morning (and) what evil to evening?


1226 - மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்த திலேன்.

மாலைக்காலம் இப்படியெல்லாம் இன்னல் விளைவிக்கக் கூடியது என்பதைக் காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியாமல் இருந்த போது நான் அறிந்திருக்கவில்லை.

The pangs that evening brings I never knew,
Till he, my wedded spouse, from me withdrew.


Explanation: Previous to my husband's departure, I know not the painful nature of evening.


1227 - காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
மாலை மலருமிந் நோய்.

காதல் என்பது காலையில் அரும்பாகி, பகல் முழுதும் முதிர்ச்சியடைந்து, மாலையில் மலரும் ஒரு நோயாகும்.

My grief at morn a bud, all day an opening flower,
Full-blown expands in evening hour.


Explanation: This malady buds forth in the morning, expands all day long and blossoms in the evening.


1228 - அழல்போலும் மாலைக்குக் தூதாகி ஆயன்
குழல்போலும் கொல்லும் படை.

காதலர் பிரிவால் என்னைத் தணலாகச் சுடுகின்ற மாலைப்பொழுதை அறிவிக்கும் தூதாக வருவது போல வரும் ஆயனின் புல்லாங்குழலோசை என்னைக் கொல்லும் படைக்கருவியின் ஓசைபோல் அல்லவா காதில் ஒலிக்கிறது.

The shepherd's pipe is like a murderous weapon, to my ear,
For it proclaims the hour of ev'ning's fiery anguish near.


Explanation: The shepherd's flute now sounds as a fiery forerunner of night, and is become a weapon that slays (me).


1229 - பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து.

என் அறிவை மயக்கும் மாலைப் பொழுது, இந்த ஊரையே மயக்கித் துன்பத்தில் ஆழ்த்துவது போல் எனக்குத் தோன்றுகிறது.

If evening's shades, that darken all my soul, extend;
From this afflicted town will would of grief ascend.


Explanation: When night comes on confusing (everyone's) mind, the (whole) town will lose its sense and be plunged in sorrow.


1230 - பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
மாயுமென் மாயா உயிர்.

பொருள் ஈட்டுவதற்கச் சென்றுள்ள காதலரை எண்ணி மாய்ந்து போகாத என்னுயிர், மயக்கும் இந்த மாலைப் பொழுதில் மாய்ந்து போகின்றது.

This darkening eve, my darkling soul must perish utterly;
Remembering him who seeks for wealth, but seeks not me.


Explanation: My (hitherto) unextinguished life is now lost in this bewildering night at the thought of him who has the nature of wealth.


Previous Chapter       Next Chapter  [Thirukural in English] [Thirukural in Tamil] [Thirukural in Details]


Courtesy: We have used Thirukural Tamil interpretations by Dr. M. Karunanithi. The Englist translation was used from the book: TIRUKKURAL with translations in English by Rev Dr G U Pope, Rev W H Drew, Rev John Lazarus and Mr F W Ellis Published by The South India Saiva Siddhantha Works Publishing Society, Tinnevelly, Limited. India (1982).